کوپلینگ

توضیحات

کوپلینگ قطعه ای است که برای اتصال دو شفت به یکدیگر استفاده می شود که از انواع آن کوپلینگ دو راهی،سه راهی،تلفنی،کمپرسوری و… است که دنباله های مربوط به هر یک هم موجود می باشد