میخ نواری

توضیحات

ميخ نواری ويستا در اندازه و فرم های متنوع با كارايی متفاوت كه به وسيله ميخكوب های بادی ويستا و… مورد استفاده قرار می گيرند

ميخ نواری ويستا در فرم های ساده،مته‌ ای و دنده ای در ساخت مصنوعات چوبى كه در استحكام اتصالات از اهميت بسياری برخوردار است که كاربرد فراوانی دارد از قبيل پالت،باكس پالت،قرقره كابل،‌صندوق های چوبى صادراتى و واحد بسته‌ بندی كارخانجات توليدی

ميخ های نواری ساده ويستا در كليه مصنوعات چوبى كه سرعت و افزايش راندمان توليد دارای اهميت است كاربرد فراوان دارد

ميخ نواری مته ای ويستا به دليل فرم فيزيكى (شيارهای جلو برنده) هنگام فرو رفتن در چوب حركتی چرخشى يا دورانى در جهت عقربه‌ های ساعت داشته و ميخ را به داخل چوب هدايت و چنان اتصال محكمى را به وجود مى آورد كه تقريباً جدا کردن آن غير ممكن مى ‌گردد

ميخ نواری دنده ای ويستا دارای حلقه ‌های كونيكى (مخروطی) متوالى بوده كه به راحتى به داخل چوب فرو رفته و به شدت با بافت های چوب درگير شده و چنان استحكامی را در اتصال به وجود آورده كه جدا سازی آن دشوار مى گردد

مزايای استفاده از میخ های نواری:

تقليل ضايعات

اتوماسيون خط توليد

صرفه‌ جويی اقتصادی

كاهش بهای تمام شده

سرعت و سهولت انجام كار

افزايش سطح توليد در واحد زمان

استفاده بهينه از نيروی كار و تعديل آن

افزايش كيفيت محصول و استحكام اتصالات

تضمين استحكام اتصالات در حمل و نقل توليدات

امكان جايگزينى ميخ های ويستا با طول و قطر كمتر با ميخ های معمولى با طول و قطر بيشتر