سوزن منگنه

توضیحات

سوزن منگنه سوزن هایی هستند که برای دستگاه های منگنه استفاده می شوند

که با توجه به انواع دستگاه ها تنوع سوزن های آن ها هم متفاوت است

سوزن منگنه ها با کد فنی مخصوص به خودشان قابل شناسایی و معرفی هستند که هر کدام دارای ارتفاع های متفاوتی هم هستند که شامل سوزن هایی نظیر

سوزن ۱۴۰-سوزن ۱۴-سوزن ۲۴-سوزن ۱۰-سوزن ۱۳-سوزن ۵۳۰-سوزن ۷۱-سوزن ۹۰-سوزن ۹۲-سوزن ۹۷-سوزن ۵۵-سوزن B88-سوزن B79-سوزن کلیپس-پین و… هستند